انجام معاینات ادواری

یکی از شناخته شده‌ترین و رایج ترین انواع معاینات شغلی، معاینات دوره ای (Periodic Examination) می‌باشد. این نوع معاینات که نوعی از پیشگیری ثانویه است، با فواصل زمانی معین ( اغلب یکساله ) انجام می‌شوند.

لزوم انجام معاینات دوره ای شغلی چیست؟

انجام معاینات دوره ای شغلی یکی از الزامات نظام مراقبت سلامت شغلی است که بر اساس ماده ۹۲ قانون کار، انجام آن بصورت حداقل سالی یکبار برای کلیه شاغلین تحت پوشش قانون کار الزامی است.معاینات دوره ای در یک برنامه سلامت شغلی، با شناخت و آگاهی کامل از محیط کار، فرآیندهای کاری، خطرات و عوامل زیان‌آور در محیط کار و تاثیر این عوامل بر سلامت شاغلین با هدف تشخیص، درمان و بازتوانی به موقع بیماری‌ها و آسیب‌های ناشی از کار انجام می‌شود.شناسایی زود هنگام بیماری‌های شغلی از این جهت اهمیت دارد که اغلب بیماری‌های ناشی از کار هر چه سریع تر و زودتر شناسایی شوند .همچنین می‌توان با انجام اقدامات درمانی و پیشگیرانه مناسب از پیشرفت آنها به مراحل شدید و غیر قابل درمان ممانعت کرده و از ایجاد ناتوانی دائمی کارگر جلوگیری کرد ،که این مسأله در نهایت هم به نفع کارگر، هم به نفع کارفرما و هم به نفع سلامت جامعه خواهد بود.

اهداف برنامه را می‌توان به صورت کلی در موارد ذیل خلاصه نمود :

• تشکیل پرونده سلامت جهت کلیه شاغلین و انجام معاینات پزشکی حداقل سالی یکبار
• شناسایی به موقع بیماری های شغلی و مداخله موثر
• قرار دادن شاغلین در کار متناسب با توانایی جسمی و روانی آنان

دستاوردهای معاینات پزشکی دوره ای :

− آگاهی از اثرات منفی شرایط کاری بر سلامت شاغلین
− تشخیص زودرس بیماری های ناشی از کار و بیماری های غیر شغلی
− درمان به موقع بیماریها با هزینه کمتر درمان برای کارفرما
− پیشگیری از پیشرفت بیماریهای موجود
− جلوگیری از انتقال و انتشار بیماری های مسری
− توصیه برای تغییر شغل و یا محدود کردن کار در فرد بیمار
− ارزیابی روش های پیشگیری و ایمنی
− کاستن از میزان غیبت شاغلین و افزایش رضایت شغلی شاغلین

معاینات ادواری زمانی سودمند و قابل استناد هستند که توسط گروه پزشکی دارای مهارت و تجربه کافی در زمینه طب کار انجام پذیرد.

در نتیجه انجام دقیق، صحیح و هدفمند معاینات دوره ای شغلی، شاغلین سالم، توانمند و با کارآیی و رضایت شغلی بالاتر میتوانند بهره وری سازمان و صنعت را افزایش دهند.

نتیجه نهایی، رضایت بیشتر مشتریان از محصول یا خدمات صنعت و سازمان و در نتیجه حصول اعتبار بیشتر برای کارفرما خواهد بود.