انجام معاینات پایان کار

این معاینات جهت تعیین وضعیت کلی سلامت شغلی فرد انجام می‌گردد.
این موضوع در خصوص برخی عوامل زیان آور محیط کار که دارای عوارض دیررس یا طولانی مدت هستند از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
(عوامل زیان آوری مانند آزبست، سیلیس، پرتوهای یونیزان و …)