تعیین محدودیت شغلی

بکار گیری افراد مناسب از نظر جسمی و روحی برای هر جایگاه شغلی از مهمترین و کلیدی ترین اهداف مدیریتی هر سازمان است.

امروزه پاسخگویی صحیح و علمی به درخواستهای تغییر شغل و محل کار توسط کارکنان از تخصصی ترین مباحث طب کار می باشد.

اهمیت این مسئله مدیران نیروی انسانی و مسولین بهداشت سازمانها را نیز در بر می گیرد.

در این راستا مرکز تخصصی طب کار پردیس سلامت جهت موارد زیر آمادگی خود را اعلام می دارد :

– آمادگی برای مشاوره و پاسخگویی در زمینه بررسی تناسب جسمی کارکنان با کار محوله

– بررسی درخواستهای تغییر شغل

– تعیین محدودیتهای شغلی

– برگزاری جلسات مشاوره با صنایع

– آمادگی پاسخگویی به مسایل حقوقی و پزشکی در زمینه تغییر شغل

آمادگی پاسخگویی به مسایل حقوقی و پزشکی در زمینه محدودیت بخشیدن در برخی بیماری های مورد ابتلای کارکنان