دکتر افشین بلوری

متخصص طب کار و بیماری های شغلی
مسئول فنی مرکز تخصصی طب کار پردیس سلامت

دکتر حسن تقیئی

دکتری مدیریت
مدیریت مرکز تخصصی طب کار پردیس سلامت