آزمایشات بالینی

۱- گرفتن شرح حال متقاضی : شامل سوابق فردی و خانوادگی از نظر ابتلا به بیماری ها و مشاغل قبلی وی

۲- ثبت عوامل زیان آور در فرم معاینات بر اساس گزارش بازدید از محیط کار توسط کارشناس بهداشت حرفه ای

۳- معاینه : معاینه عمومی دستگاه های قلب و عروق، ریه ها، کلیه ها، اعصاب، چشم و گوش که توسط “متخصص طب کار” انجام می شود.

– در انتها درخواست انجام آزمایشات پاراکلینیک در آزمايشگاه طب كار بر اساس نیاز شامل :

آزمایش خون و ادرار، در برخی موارد بسته به نوع شغل عکسبرداری و … ثبت می گردد .