معاینه توسط پزشک متخصص

از جمله وظایف پزشک متخصص طب کار می توان به موارد زیر اشاره کرد :

– مدیریت خدمات طب کار

– معاینات سلامتی شاغلین ومتقاضیان کار (معاینات بدو استخدام)

– آموزش پزشکان، پرستاران، کارشناسان، مدیران سرپرستان واحدهای کاری

– تعیین میزان غرامت و درصد ازکارافتادگی ناشی از کار و بیماری‌های شغلی

– معاینات اختصاصی مانند معاینات بازگشت به کار و تعیین محدودیت شغلی

– انجام مطالعات همه گیر شناسی درمحیط کار

– درمان افراد مبتلا به بیماری‌های شغلی و غیرشغلی و موارداضطراری در محیط کار

– تعیین میزان شیوع وعلل غیبت از کار و کنترل استرس‌های شغلی