مرکز تخصصی طب کار پردیس سلامت

عوامل زیان آور محیط کار :

به شرایطی که در محیط کار به سلامت انسان آسیب وارد می‌کند و می تواند فیزیکی شیمیایی، روحی روانی و ارگونومیک باشند.

بیماری های شغلی :

زمانی که کارگر در معرض عوامل زیان آور کار می‌کند، سلامت وی در معرض خطر افتاده و باعث بروز بیماری های شغلی می شود.

بیماریهای شغلی، بیماریهای پر اهمیتی هستند که گاهی حتی جان انسان را به خطر انداخته و هزینه‌های زیادی را به صنایع تحمیل کرده و باعث کاهش بهره وری و افزایش روزهای از دست رفته کاری می‌شوند.

برخی از بیماریهای شغلی مانند سیکیلوزیس و آزستوزیس و مسمومیت ناشی از سرب، گاهی منجر به مرگ کارگران می‌شود.

تیم سلامت کار :

تیمی که برای پیشگیری و کنترل بیماریهای شغلی می باشد .این تیم با شناسایی و کنترل عوامل زیان آور محیط کار از یک سو و تشخیص زودرس بیماریهای ناشی از کار از سوی دیگر به سلامت انسان ها کمک می‌کند.

بهداشت شغلی :

آن بخش از تیم سلامت کار که به شناسایی و کنترل عوامل زیان آور محیط کار می‌پردازد.

طب کار :

بخشی که تلاش می‌کنند با تشخیص زودرس بیماری های ناشی از کار، سلامت کارکنان را حفظ کنند.

 

مرکز تخصصی طب کار پردیس سلامت ، با در اختیار داشتن تیمی متشکل از کارشناسان متخصص و با تجربه کارآمد کشور و همچنین تجهیزات و ابزار مناسب در تمام سطوح سلامت کار قادر به ارائه خدمات می باشد.

سرفصل خدمات ارائه شده توسط مرکز به شرح زیر می‌باشد:

خدمات طب کار :

  1. طراحی معاینات شغلی
  2. اجرای معاینات شغلی
  3. اجرای معاینات شغلی اختصاصی
  4. اجرای معاینات ویژه شغلی
  5. ارزیابی مقایسه‌ای شاخص‌های سلامت کار مثل شاخص غیبت‌های ناشی از کار، شاخص میزان افت شنوایی، شاخص های تغییرات عملکرد تنفسی و …
  6. آنالیز آماری و مقایسه‌ای معاینات شغلی
  7. ارائه راهکارهای اختصاصی جهت کنترل بیماریهای شغلی
  8. ارائه خدمات ویژه طب کار همانند تحقیقات بهداشتی