دکتر افشین بلوری

متخصص طب کار و بیماری های شغلی - مسئول فنی مرکز تخصصی طب کار پردیس سلامت

دکتر حسن تقیئی

مدیریت - دکتری مدیریت